Chamber Orchestra in Lobby

 DSC5473


TONY STIMAC 2012